X
تبلیغات
یادداشتهای یک پزشک

هیپوگلیسمی:

گلوکز یک منبع انرژی فوری است و هر مولکول گلوکزی که اکسیده شود 38 مول ATP فراهم می نماید.گلوکز برای متابولیسم وانرژِی مغزی مهم است وماده ارجح برای این امر به شمار میرود .برداشت گلوکز مغز ربطی به تنظیم توسط انسولین ندارد و وابسته به غلظت گلوکز خون است .کمبودحمل کننده های گلوکز مغز علیرغم مقدار نرمال گلوکز خون میتواند باعث تشنج شود.

دفاع بدن در مقابل هیپو گلیسمی توسط سیستم عصبی اتونوم و هورمونها وبا اجرای عمل گلیکوژنولیز وگلوکونئوژنز صورت می گیرد.

هیپوگلیسمی نماینده اختلال در واکنشهای پیچیده متعددی است که به طور طبیعی هموستاز گلوکز را به هنگام غذا خوردن یا گرسنگی تنظیم می کند.این واکنشها به خصوص در نوزادان حائز اهمیت است زیرا از وابستگی به زندگی داخل رحمی که گلوکز خود را از طریق جفت دریافت می کرده اند به طور ناگهانی به محیط خارج رحمی وارد شده وسیستم اتونوم آنها باید قند خون آنها را در حد نرمال نگه دارد .بنابراین هیپوگلیسمی در دوره نوزادی وبه خصوص در نوزادان نارس شایعتر است.

نوزاد ممکن است دچار هیپوگلیسمی باشد ولی علائم واضح آن را از خود نشان ندهد.اگر قندخون نوزاد زیر50میلی گرم درصد باشد باید هرچه سریعتر درمان شود.این مسئله به خصوص در 2-3 ساعت بعد از تولد که قند خون به طور طبیعی به پایین ترین مقدار خود میرسدباید مد نظر باشد.قند خون نوزادان بعد از این کاهش بعد از 24-12 ساعت به 50میلی گرم درصد یا بیشتر دوباره افزایش میابد.

در شیر خواران بیشتر گلوکزی که کبد تولید می کند به مصرف متابولیسم مغز می رسد.بین تولید گلوکز و وزن مغز در تمام سنین رابطه مستقیمی وجود دارد.

مغز در یکسال اول زندگی رشد سریعی دارد و هیپوگلیسمی دائمی یا تکرار شونده میتواند باعث عقب افتادن رشد و فونکسیون مغزشود. گلوکزهمچنین برای سنتز پروتئین ولیپیدهای ساختمان مغز نیز منبع مهمی است زیرا تولید میلین برای ماچوراسیون نرمال مغز اهمیت دارد.در شرایط هیپوگلیسمی شدید و دائمی این مواد که برای ساختمان مغز مهم اند تجزیه شده و به مواد واسطه ای مانند لاکتات ،پیروات،آمینواسیدهاوکتو اسید ها تبدیل شده و متابولیسم مغز را تامین می کنند در حالیکه در این حالت رشد مغز صدمه می بیند.سکل طولانی مدت هیپوگلیسمی طول کشیده عقب افتادگی عقلی و تشنج تکرار شونده است .در شیرخوارانی که کمتراز 6ماه سن دارند هیپوگلیسمی های شدید وتکرارشونده باعث  سکل نورولوژیک دائمی میشود.

جنین گلوکز مورد نیاز خود را به طور کامل از طریق جفت دریافت میکند.مقدار گلوکز خون جنین کمی از گلوکز خون مادر کمتر است.بعد از تولد دریافت گلوکز جنین از طریق مادر قطع میشود وجنین از منابع خودش باید گلوکز موردنیاز خودرا تامین کند ودقایقی بعد از تولد مقدار گلوکاگون خون نوزاد 3تا5برابر افزایش می یابد وترشح کاتکول آمین هاافزایش چشمگیری پیدا میکند .اپی نفرین همچنین مقدار هورمون رشد را افزایش می دهد.

+ نوشته شده در بیست و دوم فروردین 1393ساعت 19:9 توسط دکتر منصور شیخ الاسلام |

مطالب قدیمی‌تر